Výkup nemovitostí

Za prodej nemovitosti vyplácíme peníze ihned

Jsme schopni přizpůsobit se poptávce a přání klientů, kteří požadují peníze z prodeje nemovitosti IHNED a nechtějí čekat na nalezení kupujícího standardní cestou, buď vlastními silami pomocí inzerce anebo přes realitní kancelář, kdy průměrná doba prodeje trvá 3-6 měsíců. Pokud si majitel nemovitost prodává sám nebo přes realitní kancelář, tak v případě nesprávného nastavení tržní ceny nemovitosti na počátku prodeje a mizernou propagací nemovitosti, což bývají časté chyby, se nepřiměřeně prodlužuje doba prodeje a nadhodnocená cena nemovitosti je navíc navýšena ještě o provizi realitní kanceláře. Prodávající časem ztrácí trpělivost a je okolnostmi nucen nemovitost radikálně zlevňovat a tím v konečném důsledku dochází k velkým časovým a finančním ztrátám. Navíc většina kupujících v dnešní době pořizuje nemovitosti na hypotéku, jejíž vyřízení v praxi trvá kolem 2 měsíců. Nikdy dopředu nevíte, zda zájemce o koupi vaší nemovitosti projde přísným posuzovacím bankovním systémem a bude mu hypoteční úvěr skutečně schválen. V minulých letech byly podmínky bank pro udělení půjčky na nákup nemovitosti mírnější a banky poskytovaly úvěry většímu okruhu lidí než dnes. V současné době jsou pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů přísná, půjčky na bydlení jsou dražší vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám a banky mají přísnější požadavky na výši pravidelných příjmů a vlastní finanční zdroje žadatelů o hypotéky.

Velká část kupujících v letošním roce na hypoteční úvěr vůbec nedosáhne. Může se stát, že budete několik měsíců hledat kupujícího a pak budete 2 měsíce čekat na vyřízení jeho hypotečního úvěru. Po dvou měsících vám kupující sdělí, že mu banka úvěr neschválila a tudíž od koupě odstupuje. Vy jste ztratili několik měsíců času a s prodejem nemovitosti jste opět na začátku. Jsou situace, kdy potřebujete peníze do určitého termínu a nemůžete si dovolit zdlouhavě prodávat nemovitost klasickou cestou s nejistým výsledkem. Naše společnost je schopna vyplatit kupní cenu nejpozději do 3 dnů od předložení všech potřebných dokumentů.

Za výkup nemovitosti platíme až 80 % jejich tržní ceny, což je nejvyšší částka na trhu, jak máme ověřeno u našich klientů, kteří poptávali výkup nemovitosti i u jiných společností a nakonec si vybrali nás.

Navíc nemusíte platit žádnou provizi realitní kanceláři jako při klasickém zprostředkování prodeje nemovitosti a nejste zatěžováni žádnými obtěžujícími prohlídkami nemovitosti. Ceny za výkup nemovitostí stanovujeme vždy na základě individuálního a kvalifikovaného posouzení konkrétní nemovitosti podle aktuální cenové mapy, právního stavu zápisu v katastru nemovitostí a reálného technického stavu nemovitosti.

Přímý výkup nemovitostí

Jsme přímý kupující s hotovostí pro rychlý výkup nemovitosti a v případě potřeby jsme schopni vyplatit hypotéku, exekuce a zástavní práva spojená s vaší nemovitostí. Umíme zachránit nemovitost před exekutory nebo dokonce před dražbou.

Odhad ceny nemovitosti

Určitě potřebujete vědět přesnou výši kupní ceny, kterou vám za nemovitost zaplatíme. Proto nám zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku. Nejpozději do druhého dne po prohlídce nemovitosti vám sdělíme odhad ceny nemovitosti a částku, kterou vám za nemovitost zaplatíme. Máme potvrzeno od našich spokojených klientů, že za nemovitosti vyplácíme bezkonkurenčně nejvyšší částky v České republice.

Nemovitost v exekuci

Pokud nemáte finanční situaci pod kontrolou a hrozí vám, že lehce přijdete o dům nebo byt, tak zkuste naši pomoc, která jen nemluví, neslibuje, ale aktivně koná. Zadlužení je pojem, který už jen svým názvem děsí a každý se mu vyhýbá jako čert kříži. Stále více lidí se však do takové situace dostává a v té chvíli nemají ani ponětí, jak takovou situaci řešit. Pokud se rovnou neobrátí na odbornou pomoc, tak se obvykle dostávají do dluhové pasti, a nakonec přijde ještě nepříjemnější stav, a to exekuce a prodej veškerého majetku v dražbě. V té chvíli už končí veškerá legrace a řešení exekuce se stává tématem každého dne. U lidí v exekuci nastává panika, stres, strach, beznaděj a psychické i fyzické vyčerpání. Kdo takovou situaci nezažil, tak těžko myšlenkové pochody a stavy dlužníka v takové situaci pochopí. Zadlužení a exekuce dost často vedou k odcizení partnerů, rozpadu rodin a koncům dlouholetých přátelství. Když už taková situace nastane, tak je potřebné zachovat klid a hledat s čistou hlavou vhodné východisko. Samozřejmě, že to není jednoduché, ale nějaké možnosti vždy existují, abyste vykličkovali z toho ven ve zdraví a pokud možno co s nejmenšími finančními a majetkovými ztrátami. V první řadě je potřebné si uvědomit, čeho všeho se exekuce může dotknout a jaký dopad může na vás mít. Týká se to dopadu na váš příjem ze zaměstnání, bankovní účet, movitý majetek, ale i na nemovitost. Neplatiči výživného mohou přijít o řidičský průkaz.

Způsoby provedení exekuce

Zákon č. 120/2001 Sb., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) stanovuje:

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného,lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor. Na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést i v jiném pořadí, než stanoví odstavec 2 písm. a) až d).

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

d) postižením závodu,

e) správou nemovité věci,

f) pozastavením řidičského oprávnění.

Z litery zákona tedy vyplývá, že exekutor může zvolit buď jen některý způsob vymáhání dluhu anebo všechny najednou. Mnoho dlužníků se jednoho dne probudilo a zjistilo, že mají zablokované všechny svoje bankovní účty, že na výplatní pásce mají jen polovinu ze své obvyklé mzdy, protože exekutor požádat zaměstnavatele o zasílání srážky ze mzdy, a že všechny svoje nemovitosti mají obstavené exekučními příkazy k prodeji nemovitosti. Exekutor dřív nebo později přistoupí k prodeji nemovitosti ve veřejné dražbě. Samozřejmě, že exekuce prodej nemovitosti neprobíhá okamžitě po vydání exekučního příkazu. Před samotnou dražbou musí proběhnout znalecké ocenění nemovitosti soudním znalcem. Na základě znaleckého posudku je stanovena cena nemovitosti a vyvolávací cena určená pro dražbu, která je vždy výrazně nižší než cena stanovená znalcem. Exekutor vydá dražební vyhlášku, kde je stanoveny místo a termín konání dražby a další náležitosti spojené s prodejem v dražbě.

Dlužníci, kteří by chtěli sami prodat svoji nemovitost v exekuci za tržní cenu, a umořit tak svoje dluhy, už nemají příliš možností ji sami prodat.

Pojďme se tedy podívat na prodej nemovitosti v exekuci

Případy, kdy si někdo koupí nemovitost přímo od dlužníka v exekuci, se stávají velice zřídka. V první řadě je nutné připomenout, že dlužník v exekuci má ze zákona zakázáno nakládat s majetkem. Pokud vlastní nemovitosti a soud proti němu nařídí exekuci, nesmí dlužník tyto nemovitosti prodat.

V praxi nikdo nemovitost zatíženou exekucí nekoupí, všichni potencionální kupci dají od takové nemovitosti ruce pryč, protože se obávají problémů. Pokud k takovému prodeji nemovitosti výjimečně dojde, jedná se o nejčastěji o neznalost kupujícího, který si nezjistí, zda je prodávající v exekuci a zda může s nemovitostí disponovat. Někdy jde o nekalé jednání dlužníka, o přílišnou důvěřivost kupujícího a někdy o možné opomenutí některých málo erudovaných a zkušených zprostředkovatelů nebo realitních kanceláří, které se v problematice exekucí nevyznají.

Zákaz nakládání s majetkem aneb generální inhibitorium

Nejdůležitějším důsledkem nařízení exekuce je tzv. generální inhibitorium, tedy zákaz nakládání s majetkem. Toto inhibitorium je generální v tom smyslu, že postihuje všechen majetek dlužníka, tedy i ten, o kterém exekutor či soud v době nařízení exekuce neví. Generální inhibitorium nastává ze zákona a dlužník nesmí se svým majetkem, včetně nemovitostí a včetně majetku spadajícího do společného jmění manželů, jakkoli nakládat. Právní úkon, kterým by dlužník tento zákaz porušil, je neplatný. To znamená, že například uzavřené kupní smlouvy na prodej nemovitosti jsou neplatné. Zároveň je však třeba upozornit na skutečnost, že jednání dlužníka, které by bylo v rozporu s generálním inhibitoriem, může být trestně stíháno jako jednání poškozující nebo upřednostňující věřitele.

Řada lidí se domnívá, že generální inhibitorium vzniká z rozhodnutí soudního exekutora. Není tomu tak. Tento institut vzniká ze zákona, konkrétně se jedná o zákon č. 120/2001 Sb. - exekuční řád, na základě doručení vyrozumění o nařízení exekuce dlužníkovi. Zákaz nakládání s majetkem je tedy automatickým důsledkem vydání a doručení vyrozumění, jímž se zahajuje exekuce. Zde je potřeba upozornit, že nepřebíráním pošty si dlužník vůbec nepomůže, protože podle správního řádu platí u nás fikce doručení. Fikce doručení znamená, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem úložní lhůty (na poště), i když si adresát písemnost nevyzvedl. Tím je dle zákona doručeno. Zákaz nakládání s majetkem platí až do ukončení exekuce. Soudní exekutor ho ale může zrušit i dříve, pokud u něj dlužník složí částku odpovídající vymáhané pohledávce a exekučním nákladům. Tím totiž dlužník zajistí splnění účelu celé exekuce, a není proto důvod mu v dalším nakládání s majetkem bránit.

Jak zrealizovat prodej nemovitosti v exekuci

Na základě výše uvedeného vyplývá, že dlužník má ze zákona zakázáno prodat svoje nemovitosti v exekuci, ale existuje způsob, jak může dlužník nemovitost v exekuci prodat a zároveň z kupní ceny zaplatit svoje závazky. Prodej nemovitostí v exekuci je velmi komplikovaný proces, který v žádném případě nezvládnete bez zkušeného investora, který se velmi dobře vyzná v související právní problematice. Způsob prodeje nemovitosti v exekuci je obecně založený na tom, že nejdřív se uhradí váš dluh u exekutora. Na základě zaplacení dluhu exekutor ukončí exekuci a tím pro vás skončí i zákaz nakládání s nemovitostí. Až poté se uzavírá kupní smlouva mezi kupcem a dlužníkem. V tomto případě jde kupující do velkého rizika, protože nejdřív za dlužníka musí uhradit všechny jeho dluhy a až poté je uzavřena kupní smlouva. Proto za výkup nemovitosti v exekuci nikdy neobdržíte 100% tržní ceny, ale částku podstatně nižší. My vyplácíme našim klientům kolem 80% z tržní ceny, protože tento obchod je vždy spojen se značným rizikem a jsou s ním spojené značné náklady na právní služby a daně.

Klientům nabízíme výkup nemovitostí v exekuci

Jde o zcela rychlý výkup zadlužených nemovitostí, který vede k okamžité hotovosti pro dlužníka, díky níž je následně možné vyplatit jeho dluhy a exekuce, které váznou na nemovitosti. Okamžitý výkup zadlužené nemovitosti nabízí řešení, které rychle exekuci zastaví a zastaví růst vysokých úroků a penále. Pojďme si tedy popsat, co vlastně obnáší takový výkup nemovitosti v exekuci. Určitě nacházíte ve svých poštovních stránkách nebo i v různé formě inzerce nabídky, ve kterých je napsáno: „Koupíme nemovitost s dluhy, zástavou nebo s exekucí“, „Vykoupíme nemovitost“, „Výkup nemovitostí s právními vadami“ atd.

Dle zkušeností našich klientů se často jedná o neseriózní společnosti, které klientům vyplácejí za nemovitosti velmi nízké částky a snaží se oklamat člověka, který již je v nouzi. Pokud uvažujete o výkupu nemovitosti, jednejte pouze s profesionální a seriózní společností, která opravdu nabízí pomoc a nejde jí jen o vlastní obohacení. Abyste zjistili více, tak stačí využít naše telefonické nebo emailové kontakty, na kterých se dozvíte všechny potřebné informace nebo si rovnou můžete domluvit bezplatnou a nezávaznou schůzku. Postaráme se o vás a nebudeme požadovat vyplacení provize ani vás ustavičně obtěžovat návštěvami zájemců jako to bývá u realitních kanceláří. Tady se jedná o přímý výkup nemovitosti v exekuci danou společností. Takto řešený prodej nemovitosti v exekuci vás nebude nijak zatěžovat, protože o všechno potřebné se postará naše společnost. Získáte nejen nejvyšší cenu za vaši nemovitost na trhu, ale také opravdu kvalifikované poradenství. Výkup nemovitostí s exekucí vám následně zajistí potřebnou finanční částku k vyplacení dluhů i exekuce. I jednání s exekutory za vás zajistí společnost, takže vy již nebudete muset nic složitého řešit. Zbývající částka po vyplacení všech pohledávek vám bude vyplacena na váš bankovní účet.

Jediné, co zůstane na vás, je příprava potřebné dokumentace a sice:

• výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)

• nabývací titul – kupní smlouva, darovací smlouva, rozsudek o dědictví, kolaudační rozhodnutí apod.

• veškerou dostupnou technickou dokumentaci k nemovitosti

• evidenční list s rozpisem plateb (při prodeji bytu)

• znalecký posudek, pokud ho máte

• doklady o výši případných dluhů k úhradě, exekuční příkazy a zástavní smlouvy, jejichž práva váznou na dané nemovitosti

• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo vyúčtování za 3 předešlé roky u bytů

Prodej nemovitostí v exekuci se tak nemusí pro vás stát nepřekonatelnou záležitostí a může rychle a snadno vyřešit vaší finanční situaci. Stejným způsobem probíhá i prodej nemovitosti se zástavou. Zajištěný věřitel dostane zbývající dlužnou částku na hypotéce nebo úvěru a vám je vyplacený případný zbytek financí. U některých zajištěných věřitelů je prodej nemovitosti možný pouze na základě jejich souhlasu, který vám pomůžeme obstarat.

Prodej nemovitostí v exekuci není samozřejmě v žádném případě příjemná záležitost, protože dlužník občas přichází o střechu nad hlavou. Avšak pokud to vyřeší dlužníkovu beznadějnou situaci a zachrání mu to peníze, tak život půjde dál a určitě lepším směrem. Naši klienti řeší svoje budoucí bydlení formou pronájmu nebo jdou do začátku bydlet k příbuzným.

Zavolejte nám, poraďte se a nechte si vypracovat nezávaznou nabídku na výkup nemovitosti. Všechny konzultace, schůzky a informace jsou zdarma.

Máte zájem o naše služby?

Volejte 606 606 199
nebo pište

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.