Slovníček pojmů

Anuita

Anuita u družstevního bytu znamená zůstatkovou hodnotu členského podílu v družstvu. Ve skutečnosti jde o nesplacenou výši jistiny původního dluhu.

Americká hypotéka

Americká hypotéka se řadí mezi hypoteční úvěry, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Hlavním rozdílem, kterým se liší od klasické hypotéky, je to, že americký úvěr je neúčelový. Finanční prostředky, které si půjčíte, můžete tedy použít na cokoliv, co právě potřebujete nebo chcete. Peníze tedy nemusíte použít pouze na nákup nemovitosti, pozemku, provedení rekonstrukce apod., jak je tomu u klasického hypotečního úvěru.

Bankovní půjčka

Bankovní půjčka je úvěr, který klientovi poskytne banka. Bankovní půjčka se dál rozděluje na dvě kategorie, účelová a neúčelová. Účelová půjčka, je vhodná především k financování konkrétních potřeb. Bankovní půjčka neúčelová se hodí úplně na cokoliv.

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Bankovní registr klientských informací neboli registr dlužníků je informační databáze, která je tvořena pozitivními i negativními informacemi o bonitě, důvěryhodnosti a o platební morálce klientů bank. Informace v registru jsou aktualizovány údaji, zaslanými zúčastněnými obchodními bankami.

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je provozován Exekutorskou komorou ČR. Soudní exekutoři zapisují do CEE vyrozumění o zahájení exekuce, usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další stanovené údaje (www.ceecr.cz).

Centrální registr úvěrů (CRÚ)

Centrální registr úvěrů je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. V databázi CRÚ nejsou evidovány spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící, termínové účty). Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí se odvádí z úplatných převodů nemovitostí. Dříve byla známá jako daň z převodu nemovitosti. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

Dražba

Dražba je způsob zpeněžení věcí. Jedná se prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele.

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška je usnesením soudního exekutora nebo jiného dražebníka, kde jsou uvedeny skutečnosti jako čas a místo dražby, označení předmětu dražby a příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání, způsob uhrazení ceny dosažené vydražením, lhůta pro složení dražební jistoty, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli apod. Dražební vyhláška se zveřejňuje na úřední desce exekutora a na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz).

Dražitel

Dražitel je účastník dražby neboli zájemce o draženou věc, který je k dražbě připuštěn, zpravidla na základě složení dražební jistoty.

Dražba dobrovolná

Dražba dobrovolná je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby. Vlastníkem může být oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor insolvenční správce nebo správce konkursní podstaty.

Dražba nedobrovolná

Dražba nedobrovolná je dražba prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků.

Dražební jistota

Podmínkou účasti dražby je složení peněžních prostředků nebo bankovní záruky, jejíž výši a termín, do kterého musí být složena dražebníkovi, stanoví dražební vyhláška. Nevydraží-li účastník dražby předmět dražby, je dražebník povinen dražební jistotu bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi.

Dražebník

Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v živnostenským rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo také příslušný orgán státní správy, například finanční úřad.

Elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz je rozhodnutí ve zkráceném soudním řízení a vydává se pouze v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Je shodný s klasickým platebním rozkazem, ale žalované plnění nesmí přesahovat 1 milion Kč a návrh na jeho vydání se podává na elektronickém formuláři (soubor ve formátu PDF) se zaručeným elektronickým podpisem. Soudní poplatek u elektronického platebního rozkazu je nižší než u standardního platebního rozkazu.

Exekuce

Exekuce je nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (banky nebankovní společnosti apod.) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.).

Exekuce prodejem nemovitosti

Exekuce prodejem nemovitostí je vynucené splnění povinnosti k zaplacení peněžité částky spočívající v tom, že soud (popř. exekutor) v dražbě prodá nemovitost povinného (dlužníka) a z výtěžku se uspokojí pohledávka oprávněného (věřitele).

Exekuce zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech

Soud zřídí na návrh oprávněného (věřitele) zástavní právo na nemovitostech povinného (dlužníka). Tento postup vlastně nesměřuje k přímému uspokojení pohledávky, nýbrž k jejímu zajištění. Věřitelova výhoda je v tom, že jeho pohledávka se stane zajištěnou zástavním právem.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce. Jedná-li se o peněžitou pohledávku, provádí se exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem movitých či nemovitých věcí, postižením závodu, správou nemovitých věcí a pozastavením řidičského oprávnění.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, kterou vydává soudní exekutor k zajištění nemovitosti dlužníka. Smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě. Poznámka o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se zasílá katastru nemovitostí, který ji zaeviduje do listu vlastnictví. O ceně nemovitosti rozhoduje znalec, kterého soudní exekutor ustanoví. Vyvolávací cena v prvním kole držby činí dvě třetiny ceny odhadní.

Exekuční řízení

Exekuční řízení je řízení, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě exekučního titulu vymáhána pohledávka věřitele.

Exekuční řád a občanský soudní řád

Exekuční řád a občanský soudní řád jsou zákonné úpravy postupu soudního exekutora.

Exekuční titul

Exekuční titul je rozhodnutí (zpravidla soudu) nebo jiná veřejná listina, o které to stanoví exekuční řád (občanský soudní řád), která ukládá dlužníkovi povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky. Je to nutný předpoklad pro nařízení exekuce.

Exekuční návrh

Eekuční řízení se zahajuje na návrh věřitele. Nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu požádá soudní exekutor exekuční soud o pověření a zahájení exekuce. Součástí návrhu musí být mimo jiné určení exekutora, který má exekuci provést, a jeho přílohou vždy originál nebo ověřená kopie exekučního titulu s doložkou vykonatelnosti.

Exekutorská komora ČR

Exekutorská komora ČR je stavovská organizace profesní samosprávy sdružující soudní exekutory.

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad je úřad, do něhož ministr spravedlnosti jmenoval soudního exekutora a sídlí v obvodu některého z okresních soudů.

Fikce doručení

Fikce doručení znamená, že ačkoliv si dlužník úřední zásilku určenou do vlastních rukou fakticky nepřevezme, považuje se po uplynutí 10 dnů za doručenou. Současná podoba tohoto systému platí od roku 2009.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků nebo za účelem splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí. Toto z něj činí úvěr vysoce účelový.

Hypotéka

Hypotéka je zástavní právo k nemovitosti. Je to forma zajištění úvěru. Zřizuje se na základě smlouvy a zápisu do pozemkových knih. Je neodlučitelně spojena s pohledávkou. V případě, že dlužník nezaplatí dluh ve stanovené lhůtě i s úroky, je pohledávka uspokojena z výnosu prodeje nemovitosti.

Insolvenčním návrh

Insolvenčním návrh je u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je informační systém, který obsahuje údaje podle insolvenčního zákona.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.

Insolvenční soud

Insolvenční soud je soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Problematika zápisu věcných práv do katastru nemovitostí a zásady, kterými se katastr řídí, jsou součástí nového občanského zákoníku. Katastr nemovitostí je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

List vlastnictví (LV)

List vlastnictví je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává ho katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Bezplatně nahlížet do Listů vlastnictví lze pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách. Označovány jsou pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

LTV (Loan To Value)

Tato zkratka vyjadřuje poměr úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti. Používá se hlavně u hypoték. Jestliže banka uvádí, že hypotéka má LTV 100, znamená to, že dostanete 100% ze zástavní hodnoty nemovitosti.

Majetková podstata

Majetková podstata je majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů během insolvenčního řízení.

Mobiliární exekuce

Mobiliární exekuce je terénní vymáhání pohledávky spočívající v soupisu movitého majetku dlužníka.

Movitá věc

Movité věci jsou hmotné předměty způsobilé exekučního postihu.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčka je půjčka, kterou klientům nabízí jiná společnost než banka. Nebankovní půjčka se vyznačuje menší náročností na žadatele, ale společnosti si ve většině případů účtují za tuto půjčku vyšší úrok než banka.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací je informační databáze, která je tvořena pozitivními i negativními informacemi o bonitě, důvěryhodnosti a o platební morálce jednotlivých klientů. Údaje v registru jsou aktualizovány údaji, zaslanými zúčastněnými společnostmi z nebankovního sektoru, jedná se např. leasingové nebo splátkové společnosti.

Nejnižší podání

Nejnižším podáním se rozumí minimální částka, za kterou je možno předmět dražby vydražit v dražbě.

Nemovitá věc

Nemovité věci jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Jedná se objekty způsobilé exekučního postihu.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Obsahem notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní svůj dluh vůči věřiteli a pokud tak neučiní, může věřitel bez dalšího soudního řízení požádat soudního exekutora o exekuci dlužníkova majetku. Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě může věřitel přímo požádat exekutora o exekuci na majetek dlužníka a v případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zdlouhavé soudní řízení.

Odhadní cena

Odhadní cena nemovitosti je stanovena znalcem. Zjišťuje se vždy, má-li být přistoupeno k dražbě nemovité věci.

Oprávněný

Oprávněný je věřitel, jehož vykonatelně přiznaná pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena. Pouze tato osoba může podat návrh na zahájení exekuce.

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli oddlužení je způsob jak se zbavit dluhů, které už dotyčný není schopný splácet. Podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon. Je to způsob, kterým se řeší úpadek. Osobní bankrot může vyhlásit nepodnikající fyzická osoba, které dluhy vznikly z běžné činnosti, tedy ne z činnosti podnikatelské.

Nabývací titul

Nabývací titul je dokument, na základě kterého osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti. Jedná se zejména o rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy či kolaudační rozhodnutí.

Penále

Penále je sankce za porušení zákonem uložené povinnosti.

Platební rozkaz

Platební rozkaz je rozhodnutí ve zkráceném soudním řízení a vydává se pouze v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Soud může vydat platební rozkaz i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného. V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal tzv. odpor. Odpor se podává u soudu, který platební rozkaz vydal. Pokud nebyl ve lhůtě podán odpor, platební rozkaz získá účinky pravomocného rozsudku.

Plátce mzdy

Je-li rozhodnuto o provedení exekuce srážkami ze mzdy či jiných příjmů dlužníka, je plátce mzdy povinen provádět srážky až do celkové výše vymáhané částky. Plátce mzdy nese odpovědnost za správný výpočet srážky a její převedení na účet soudního exekutora.

Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví znamená, že existuje více vlastníků nemovitosti, kde každý z nich má ideální podíl na nemovitosti.

Pohledávka

Pohledávka je nárok věřitele na peněžní případně věcné plnění ze strany dlužníka. Vzniká obvykle poskytnutím úvěru nebo peněžní půjčky. Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.

Portál dražeb

Portál dražeb je internetový portál provozovaný Exekutorskou komorou ČR, který eviduje veškeré exekuční dražby movitých, nemovitých věcí a závodů (www.portaldrazeb.cz).

Pověření exekutora k provedení exekuce

Pověření exekutora k provedení exekuce je úkon exekučního soudu, jímž za splnění zákonných předpokladů pověří soudního exekutora provedením exekuce. Pověření není rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.

Povinný

Povinný je dlužník, který řádně a včas nesplnil dluh potvrzený vykonatelným soudním rozhodnutí či jiným exekučním titulem.

Právní moc

Právní moc je vlastnost rozhodnutí, která jej pro účastníky činí konečným, závazným a nezměnitelným. Nastává doručením rozhodnutí všem účastníkům a uplynutím případné lhůty pro podání řádného opravného prostředku (nejčastěji odvolání).

Přihláška pohledávky

Přihláška pohledávky je procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení.

Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky je způsob provedení exekuce, kterým je postižena pohledávka dlužníka za třetí osobou.

Příklep

Příklep je vydáním usnesení, kterým soudní exekutor stvrzuje, kdo je novým vlastníkem předmětu prodávaného v dražbě.

Půjčka

Půjčka je přenechání věcí určených podle druhu, a to zejména peněz. Peněžní půjčka se také nazývá úvěr. Na základě smlouvy o půjčce nebo úvěrové smlouvy věřitel přenechává půjčované peníze dlužníkovi, který se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby peníze zpět věřiteli. Jako odměnu lze při peněžní půjčce dohodnout úroky. Dlužník se ve smlouvě se zavazuje k tomu, že půjčenou částku splatí včetně požadovaných úroků do předem sjednané doby splatnosti.

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek. Vzniká jako sankce za porušení smluvní povinnosti dlužníka.

SOLUS

Solus je registr dlužníků, který provozuje „Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům“, jehož členy jsou bankovní i nebankovní finanční instituce, telekomunikační operátoři, distributoři energií apod. Posláním tohoto sdružení je spolupráce a ochrana společných zájmů jeho členů a vytváření společné databáze subjektů, které neplní svoje povinnosti ve vztahu k finanční činnosti členů sdružení. Cílem registru Solus je přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Soudní exekutor

Soudní exekutor je úřední osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, v rámci něhož soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů dle exekučního řádu. Soudním exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky, který mimo jiné má vysokoškolské právnické vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku. Kompletní seznam soudních exekutorů je k dispozici na webových stránkách www.ekcr.cz.

Společné jmění manželů (SJM)

Společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci. Je to forma spoluvlastnictví, která se vyskytuje výhradně u manželů. Je tvořena majetkem a dluhy nabytými za trvání manželství. Ze zákona lze exekučně postihnout i majetek tvořící součást společného jmění manželů, účastníkem exekučního řízení se pak stává i manžel dlužníka.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Jde o právnickou osobu, vykonávající ze zákona správu domu, rozděleného na jednotky.

Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů provedení exekuce založený na příkazu zaměstnavateli (plátci mzdy) dlužníka, aby část mzdy dlužníka, vypočtenou podle zákonných pravidel, srazil a poukázal soudnímu exekutorovi na úhradu dluhu.

Úpadek

Úpadek neboli též bankrot je právem definovaná neschopnost dlužníka platit své splatné závazky (dluhy) více věřitelům. Úpadek je v českém právu definován insolvenčním zákonem. Zákon rozeznává dvě formy úpadku: insolvenci (platební neschopnost) a předlužení.

Úrok

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz, úplata za poskytnutí úvěru.

Úvěr

Úvěr je přenechání vlastních prostředků třetí osobě za sjednaných podmínek. Úvěr je formou dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo ještě v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok.

Úvěrový registr

Úvěrový registr je databáze informací o platební disciplíně klientů bank a leasingových společností. Prostřednictvím registru mohou banky zjistit, zda klient, který u nich žádá o úvěr, není předlužen, a jak své závazky splácí. Disciplinovaným klientům může pak banka poskytnout lepší podmínky. Klientům, kteří jsou příliš zadluženi a mají potíže se splácením, může naopak odmítnout úvěr poskytnout. Chrání tak klienta před dalším zadlužováním.

Vydražitel

Vydržitel je účastník dražby, kterému byl udělen příklep, tedy ten, který uskutečnil nejvyšší podání a vydražil tím draženou věc.

Vykonatelnost

Vykonatelnost je okamžik, od kterého lze rozhodnutí nuceně (v rámci exekuce či výkonu rozhodnutí) vykonat. Okamžik vykonatelnosti je pravidla je vázán na uplynutí lhůty ke splnění povinnosti uložené rozhodnutím.

Vylučovací žaloba

Vylučovací žaloba je obranný prostředek pro osoby, jejichž majetek soudní exekutor sepsal v domnění, že jde o věc dlužníka. Cílem je navrácení majetku postiženého exekucí osobě, která žalobu podala. Vylučovací žalobě předchází návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Vyklizení nemovité věci

Exekuce vyklizením nemovité věci je způsob provedení exekuce spočívající ve vykázání osob užívajících nemovitou věc bez právního důvodu a vystěhování věcí nacházejících se v ní.

Vykonavatel

Vykonavatel je zaměstnanec soudního exekutora, který může být pověřen prováděním určitých úkonů. Zpravidla se jedná o výjezdy do míst, kde se zdržují povinní, za účelem soupisu movitých věcí. Vykonavatel se při provádění mobiliární exekuce musí prokázat služebním průkazem a exekučním příkazem. Vykonavatelem může být jen zaměstnanec soudního exekutora, který absolvoval povinnou praxi a složil odbornou zkoušku.

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.

Vklad

Vklad je druh zápisu práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí.

Zajištěný věřitel

Zajištěný věřitel je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

Zástava

Zástava je majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti

Je-li nemovitost zatížena zákazem zcizení nebo zatížení, nesmí být převedena na jiného vlastníka, respektive nesmí být zatížena žádným jiným věcným právem. Zákaz zcizení nebo zatížení může být zřízen pouze na určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany. Zákaz zcizení nemovitosti představuje zákaz zejména prodeje nemovitosti nebo jejího darování. Zákaz zatížení nemovitosti neumožňuje zatížení nemovitosti žádným jiným věcným právem, např. zástavním právem nebo věcným břemenem.

Zástavní právo

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem (zástavní dlužník) včas a řádně splněn. Předmětem zástavněprávního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel (zástavní věřitel). Zástavní právo se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje (zástavnímu) věřiteli uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti. Věřitel může iniciovat prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora.

Zástavní právo exekutorské

Zástavní právo exekutorské je jedním z prostředků, kterým může exekutor postihnout majetek dlužníka. Zřizováno bývá na nemovitostech v případech, kdy je to pro provedení exekuce účelné. Toto zástavní právo slouží k zajištění pohledávky. Poznámka o existenci exekutorského zástavního práva je viditelná v katastru nemovitostí.

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní je často používáno bankovním i nebankovním sektorem k zajištění hypoték, peněžních půjček i spotřebitelských úvěrů. Zástavní právo smluvní vzniká obvykle na základě smlouvy. Součástí zástavní smlouvy mohou být kromě hlavních ujednání, jako je specifikování co je zástavou a jaký dluh se jí bude zajišťovat, i vedlejší ujednání týkající se např. smluvních pokut za nedodržení dohodnutého termínu splacení dluhu. Pokud je zástavou nemovitost, zástavní právo se zapisuje do katastru nemovitostí a k výmazu zástavního práva dochází až po úhradě dlužných částek na účet věřitele.

Zástavní právo soudcovské

Zástavní právo může specificky vzniknout na základě rozhodnutí soudu v rámci exekučního řízení, a to na určené nemovitosti, včetně všech jejích součástí a příslušenství. Soudcovské zástavní právo se zaznamenává se do katastru nemovitostí a slouží pouze jako zajišťovací institut. Teprve v případě, že dlužník (povinný) zajištěnou pohledávku nesplní, je možné na základě soudcovského zástavního práva provést standardní výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Správním orgánem je např. finanční úřad, který může zřídit svým rozhodnutím zástavní právo k nemovitosti daňového subjektu k zajištění jím neuhrazené daně.

Zástavní věřitel

Zástavní věřitel je věřitel, jehož pohledávka je kryta zástavním právem.

Znalecký posudek

Znalecký posudek je odborné posouzení věci soudním znalcem, náležitosti posudku jsou dány legislativou či požadavky soudu. Posudky hodnoty nemovitých věcí se zpracovávají podle zákona o oceňování majetku.

Zpětný leasing

Zpětný leasing je odprodej majetku do portfolia leasingové společnosti a jeho následný zpětný pronájem nájemcem - bývalým majitelem. Majitel nějaké věci (dopravního prostředku, nemovitosti atd.) tuto věc nejprve prodá leasingové společnosti, která mu následně na tuto věc poskytne finanční leasing, takže původní majitel věc i nadále užívá jako nájemce a průběžně splácí. Po řádném splacení se pak stává majitelem věci zpět. Účelem zpětného leasingu je získat aktuálně potřebnou hotovost.

Zpětný odkup

Zpětný odkup je zpětný převod předmětu leasingu od pronajímatele na dodavatele tohoto předmětu. Je jednou z možností zajištění leasingové transakce pro pronajímatele v situaci, kdy nájemce není schopen dále splácet leasingové splátky.

Máte zájem o naše služby?

Volejte 606 606 199
nebo pište

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.