Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Vzor PENBcropped_x
V případě že se chystáte prodat nebo pronajmout nemovitost, začněte se zajímat o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Jedná se o zákonnou povinnost, která se týká téměř každého, kdo prodává nebo pronajímá svůj dům nebo byt.
Co je PENB?

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) uvádí, kolik energie konkrétní nemovitost ročně spotřebuje při standardním provozu a podobně jako energetický štítek spotřebiče zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Nemovitosti jsou rozřazené do kategorií od nejlepší A (mimořádně úsporná) až po nejhorší G (mimořádně nehospodárná). Za dobrý výsledek se považuje kategorie B, jelikož v kategorii B se totiž dnes staví většina novostaveb. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy. Tím se rozumí energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním nebo klimatizací a energii na osvětlení.

Průkaz se skládá ze dvou částí – grafické části a protokolu. První grafická část je určená pro rychlou a přehlednou orientaci. Druhá část protokol obsahuje podrobné informace o celkové dodané energii a jejím ročním průběhu. Dále protokol obsahuje informace o primární energii z neobnovitelných zdrojů, bilanci tepelných toků, informace o obálce budovy, informace o technických systémech budovy a návrh vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy se zpracovává dle aktuálně platné legislativy, konkrétně podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a navazující vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Před rokem 2020 se průkaz energetické náročnosti budovy zpracovával podle „staré“ vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Jaké jsou zákonem stanovené povinnosti pro vlastníky nemovitostí ve vztahu k PENB?

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, stanoví, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správce (v případě že společenství vlastníků jednotek nevzniklo) mají následující povinnosti:

 1. Mají povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov.
 2. Mají povinnost opatřit si průkaz při prodeji budovy nebo ucelené části budovy. Mají též povinnost si průkaz při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.
 3. Musí předložit průkaz nebo jeho kopii možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy.
 4. Musí předložit průkaz nebo jeho kopii možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy.
 5. Musí předat průkaz nebo jeho kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 6. Musí předat průkaz nebo kopii nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.
 7. Musí zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy. To samé platí při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.
 8. V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu musí předat grafickou část průkazu nebo její kopii. Zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu energetické náročnosti z grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu G,
 9. Musí předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost průkaz nebo jeho kopii.
Jaké jsou zákonem stanovené povinnosti pro vlastníky jednotek ve vztahu k PENB?

Vlastník jednotky má povinnost prokazatelným způsobem si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek nebo správce a předložit průkaz nebo jeho kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením kupních smluv. Případně možnému nájemci jednotky před uzavřením nájemních  smluv. Vlastník je dále povinen předat průkaz nebo jeho kopii kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

Vlastník jednotky má povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky nebo při pronájmu jednotky.

V případě prodeje jednotky nebo pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele má vlastník jednotky povinnost předat mu grafickou část průkazu nebo její kopii. Zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu G.

Jaká je platnost PENB ?

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy nebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově. PENB může zpracovat pouze příslušný energetický specialista.

Co dělat, když společenství vlastníků jednotek nebo správce nepředá vlastníkovi PENB?

Pokud vlastník jednotky ani po písemném vyžádání neobdržel průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V tomto případě je však nutné v případě kontroly hodnověrně doložit, že vlastník jednotky písemně požádal společenství vlastníků jednotek nebo správce o dodání průkazu energetické náročnosti budovy, a přesto mu průkaz nebyl předán.

Kdy není povinné vypracování PENB?

Existují zákonné výjimky, kdy průkaz není vyžadován zákonem. Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí být zpracován v případě těchto staveb:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u budov, které jsou kulturní památkou
 • u budov, které se nacházejí v památkové rezervaci
 • u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a jejichž odhadované spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání
 • u průmyslových a dílenských provozů se spotřebou energie do 195 MWh/rok
 • při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
Jaké jsou sankce za nedodržení povinností ohledně PENB?

Nedodržení zákonné povinnosti ohledně vypracování a předání průkazu energetické náročnosti budovy je správním deliktem, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu v řádu až statisíců Kč.

Vyvlíknu se z povinností, když v inzerátu na prodej nebo pronájem označím svoji nemovitost nejhorším písmenem G?

Pokud zprostředkovatel neobdrží od vlastníka nemovitosti průkaz, musí označit inzertní nabídku nejhorším písmenem G jako mimořádně nehospodárnou. Uvést v prezentačních materiálech nemovitosti automaticky písmeno G však není dobrý nápad. V dnešní době extrémně vysokých cen energií se zájemci o koupi nemovitostí silně zajímají o jejich energetickou náročnost. O nemovitosti, kde je možno předpokládat vysoké náklady na vytápění a ohřev teplé vody, jeví kupci zmenšený zájem. Dobrovolným uvedením písmena G v inzerci se majitel nemovitosti ochuzuje o možnost prodat nemovitost za co nejlepších podmínek.

V praxi může inzerce označená písmenem G navíc znamenat, že u nemovitosti není zpracován průkaz energetické náročnosti budovy. To může to být podnět k případné kontrole a uložení sankce ze strany Státní energetické inspekce majiteli nemovitosti.Líbíl se vám článek? Sdílejte ho s přáteli

Související články